[PDF] Bài Tập Chọn Lọc Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng

[PDF] Bài Tập Chọn Lọc Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng

[PDF] Bài Tập Chọn Lọc Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng

[PDF] Bài Tập Chọn Lọc Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 Nguyên hàm:


Tính nguyên hàm

Bài tập về nguyên hàm

Quy tắc tính nguyên hàm

Công thức tính nguyên hàm

Tích phân:


Bài tập về tích phân

Tích phân xác định và tích phân không xác định

Ứng dụng của tích phân

Công thức tính tích phân

Ứng dụng của nguyên hàm và tích phân:


Bài tập ứng dụng nguyên hàm

Bài tập ứng dụng tích phân

Tính diện tích giữa đồ thị

Tính quãng đường và vận tốc

Vận tốc và quãng đường:


Bài tập về vận tốc và quãng đường

Ứng dụng của tích phân trong vận tốc

Tính diện tích dưới đồ thị vận tốc - thời gian

Đồ thị hàm số và tích phân:


Diện tích giữa đồ thị và trục x

Tính giá trị trung bình của hàm số

Hình học tích phân

Công thức tính diện tích dưới đồ thị:


Công thức diện tích dưới đồ thị hàm số

Tích phân và diện tích

Bài tập tính diện tích giữa đồ thị và trục x