ta.png

[PDF] Bài Tập Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Luyện Thi Vào 10

[PDF] Bài Tập Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Luyện Thi Vào 10

[PDF] Bài Tập Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Luyện Thi Vào 10

 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Tenses (Thì)

Articles (Mạo từ)

Pronouns (Đại từ)

Verbs (Động từ)

Nouns (Danh từ)

Adjectives (Tính từ)

Adverbs (Trạng từ)

Prepositions (Giới từ)

Conjunctions (Liên từ)

Sentence structure (Cấu trúc câu)

Subject-verb agreement (Phù hợp giữa chủ ngữ và động từ)

Direct and indirect speech (Lời trực tiếp và gián tiếp)

Conditional sentences (Câu điều kiện)

Modals (Động từ hỗ trợ)

Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)


Post a Comment

Previous Post Next Post

About