[PDF] Bài Tập Phát Âm Trọng Âm Tiếng Anh Vào 10

[PDF] Bài Tập Phát Âm Trọng Âm  Tiếng Anh Vào 10

[PDF] Bài Tập Phát Âm Trọng Âm  Tiếng Anh Vào 10


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 Hoàn thành câu:

Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau đây: "I enjoy playing __________ in my free time."

Ví dụ đáp án: "soccer."

Nối từ đúng:

Nối từ đúng giữa cột A và cột B:

Cột A: "sun", "rain", "snow".

Cột B: "ny", "shine", "storm".

Ví dụ đáp án: "sun-shine", "rain-storm", "snow-ny".

Chia âm tiết:

Hãy chia các từ sau thành âm tiết: "happy", "travel", "music".

Ví dụ đáp án: "happy" (hap/py), "travel" (trav/el), "music" (mu/sic).

Tìm từ đồng nghĩa:

Hãy tìm từ đồng nghĩa với từ "begin."

Ví dụ đáp án: "start."

Xếp từ thành câu:

Xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh: "like / I / ice cream / very much."

Ví dụ đáp án: "I like ice cream very much."

Sắp xếp từ theo thứ tự từ điển:

Sắp xếp các từ sau theo thứ tự từ điển: "orange", "apple", "banana."

Ví dụ đáp án: "apple", "banana", "orange."


Post a Comment

Previous Post Next Post

About