ta.png

[PDF] Bài Tập Từ Loại Tiếng Anh Ôn Thi Vào 10 Chuyên

[PDF] Bài Tập Từ Loại Tiếng Anh Ôn Thi Vào 10 Chuyên

[PDF] Bài Tập Từ Loại Tiếng Anh Ôn Thi Vào 10 Chuyên


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Un-: Sử dụng để đảo ngược ý nghĩa của một từ.

Ví dụ: happy (vui) -> unhappy (không vui)

Non-: Thường được sử dụng với các từ có nguồn gốc từ tiếng Latin.

Ví dụ: conformist (người tuân thủ) -> nonconformist (người không tuân thủ)

In-: Thường được sử dụng để đảo ngược ý nghĩa của một từ.

Ví dụ: capable (có khả năng) -> incapable (không có khả năng)

Dis-: Sử dụng để biểu thị sự ngược đảo hoặc không đồng意 với một trạng thái hoặc tình trạng nào đó.

Ví dụ: appear (xuất hiện) -> disappear (biến mất)

Im-: Cũng được sử dụng để biến đổi các từ thành từ phủ định.

Ví dụ: possible (có thể) -> impossible (không thể)

Il-: Thường được sử dụng với các từ gốc La-tinh.

Ví dụ: legal (hợp pháp) -> illegal (bất hợp pháp)

Ir-: Sử dụng để biến đổi các từ thành từ phủ định.

Ví dụ: regular (đều đặn) -> irregular (bất đều đặn)

Nhớ rằng không phải tất cả các từ đều có thể sử dụng tất cả các tiền tố phủ định này và một số từ có thể sử dụng nhiều loại tiền tố khác nhau tạo nên các từ phủ định với nhiều ý nghĩa khác nhau.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About