ta.png

[PDF] Tóm Tắt Công Thức Toán Cấp 3 Thương Thiện Nhược Thuỷ Lão Tổ

[PDF] Tóm Tắt Công Thức Toán Cấp 3 Thương Thiện Nhược Thuỷ Lão Tổ

[PDF] Tóm Tắt Công Thức Toán Cấp 3 Thương Thiện Nhược Thuỷ Lão Tổ


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Đại số:


Đa thức

Phương trình bậc hai

Hệ phương trình tuyến tính

Bất đẳng thức

Ma trận và định thức

Hình học:


Hình học không gian

Hình học phẳng

Tích phân và diện tích

Giải tích vector

Xác suất và thống kê:


Phân phối xác suất

Đại lượng ngẫu nhiên

Kỳ vọng và phương sai

Thống kê mô tả

Toán học ứng dụng:


Đạo hàm và tích phân

Giải tích hàm

Phương trình vi phân

Chuỗi số

Giải tích số:


Phương pháp số học

Tích phân số

Hệ số binomial và tổ hợp:


Hệ số binomial

Tổ hợp và xác suất

Hình học giải tích:


Đường cong và bề mặt

Đạo hàm riêng và tích phân đường cong

Toán rời rạc:


Đồ thị đỉnh và cạnh

Đồ thị Euler và Hamilton

Thuật toán


Post a Comment

Previous Post Next Post

About