ta.png

[PDF] Tổng Ôn Đánh Giá Năng Lực Và Tư Duy NAP

[PDF] Tổng Ôn Đánh Giá Năng Lực Và Tư Duy NAP

[PDF] Tổng Ôn Đánh Giá Năng Lực Và Tư Duy NAP


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 1. Kiến thức cơ bản:

  • "Mô tả sự khác nhau giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Cho ví dụ về mỗi loại liên kết."
  • "Nêu đặc điểm chính của bảng tuần hoàn nguyên tố và giải thích tại sao tính chất hóa học thay đổi theo chiều dọc và ngang của bảng."
 2. Phương trình hóa học:

  • "Cân bằng phương trình sau: Fe2O3+COFe+CO2. Giải thích ý nghĩa của các hệ số trong phương trình."
  • "Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng giữa axit axetic (CH3COOH) và nước."
 3. Tính chất của chất:

  • "Mô tả cách xác định tính axit hoặc bazơ của một chất bằng cách sử dụng chỉ thị pH. Nêu ví dụ."
  • "Tại sao nước có tính chất đặc biệt và quan trọng trong hóa học và sinh học?"
 4. Năng lực phân tích:

  • "Giải thích cách phổ hấp thụ được sử dụng để xác định thành phần của một hợp chất hữu cơ không màu."
  • "Nói về ứng dụng của phổ hồng ngoại trong việc xác định cấu trúc phân tử."
 5. Kỹ năng thí nghiệm:

  • "Mô tả các bước cơ bản để chuẩn bị một dung dịch chất axit hoặc bazơ với độ chính xác."
  • "Nêu rõ biện pháp an toàn cần thực hiện khi làm việc với hóa chất có độc tố cao."
 6. Ứng dụng trong thực tế:

  • "Giải thích cách quá trình điện phân được sử dụng để sản xuất nhôm từ quặng bauxite."
  • "Nêu rõ ứng dụng của polymer trong cuộc sống hàng ngày và công nghiệp."

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About