ta.png

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 2

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 2

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cấu trúc nguyên tử:


Xem xét cấu trúc của nguyên tử dưới góc độ lý thuyết lượng tử.

Mô tả về các orbitals, nguyên tố và sự sắp xếp của bảng tuần hoàn.

Liên kết hóa học:

Nắm vững các loại liên kết hóa học như liên kết cộng hóa trị, liên kết ion và liên kết ion-dipole.

Hiểu về các khái niệm như độ âm điện và giải thích tính chất của các hợp chất.

Phản ứng hóa học:

Nắm vững phản ứng hóa học thông thường như phản ứng oxi-hoá khử và các loại phản ứng hóa học khác.

Hiểu về nguyên tắc bảo toàn khối lượng trong các phản ứng hóa học.

Dãy hoạt động hóa học:

Nắm rõ về cấu trúc của dãy hoạt động và cách nó ảnh hưởng đến tính chất của các nguyên tố.

Dãy tuần hoàn:

Hiểu về sự sắp xếp của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và mối quan hệ giữa cấu trúc nguyên tử và tính chất hóa học.

Nhiệt động học và động học phản ứng:

Nắm vững các khái niệm như năng lượng hoá học, enthalpy, entropy và tự do Gibb.

Các loại phổ học:

Hiểu về cách quang phổ được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc nguyên tử và phân tử.

Hợp chất hữu cơ cơ bản:

Hiểu về cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ cơ bản như alkane, alkene, alkyne, alcohol, và acid carboxylic.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About