[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 1

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 1

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Nguyên tố hóa học và Cấu trúc Nguyên tử:


Mô hình nguyên tử hiện đại: Mô hình này dựa trên các ôxy hóa học, làm rõ cấu trúc của nguyên tử, bao gồm proton, neutron và electron.

Số lượng và sắp xếp các nguyên tố trên bảng tuần hoàn.

Hiểu về các khái niệm như số nguyên tử, số hiệu khối, và số hiệu nguyên tử.

Liên Kết và Cấu trúc Phân tử:

Liên kết ion: Hiểu về cơ chế liên kết giữa các ion dương và ion âm.

Liên kết cộng hóa trị: Bao gồm liên kết đôi và liên kết ba, cũng như khái niệm về hình dạng phân tử và unpaired electron.

Liên kết kim loại: Tìm hiểu về cách các nguyên tử kim loại kết hợp để tạo thành kim loại.

Nhiệt độ và Động Học Hóa Học:

Phản ứng nhiệt động: Bao gồm nhiệt độ tiêu chuẩn, nhiệt động học, và năng lượng hoá học.

Đẳng nhiệt và phản ứng hoá học: Nắm vững các khái niệm như đẳng nhiệt, định luật Hess, và ảnh hưởng của nhiệt độ lên phản ứng.

Cân bằng Hóa học:

Định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn điện tích trong các phản ứng hóa học.

Tính toán cân bằng phản ứng hóa học, bao gồm việc sử dụng các hệ số stoichiometric.

Dãy Hoá học và Dãy Điện Hóa:

Hiểu về cấu trúc dãy hoá học và cách nó liên quan đến tính chất hóa học của các nguyên tố.

Sự liên quan giữa dãy điện hóa và khả năng oxi-hóa, khả năng khử.

Động lực Hóa học:

Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, bao gồm nhiệt độ, áp suất, và tình trạng của chất tham gia.

Cơ chế phản ứng và ảnh hưởng của nó đối với động động hóa học.

Hóa học Hạt nhân:

Hiểu về cấu trúc hạt nhân, bao gồm proton và neutron.

Phản ứng hạt nhân và ứng dụng của chúng trong công nghệ hạt nhân.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About