ta.png

[PDF] Tuyển Chọn 50 Đề Thi Thử Môn Hoá - Phạm Văn Trọng

[PDF] Tuyển Chọn 50 Đề Thi Thử Môn Hoá - Phạm Văn Trọng

[PDF] Tuyển Chọn 50 Đề Thi Thử Môn Hoá - Phạm Văn Trọng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

  1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion? a) NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl b) 2H2 + O2 → 2H2O c) Fe + S → FeS d) CaCO3 → CaO + CO2

  2. Làm thế nào để xác định loại phản ứng hóa học dựa trên thay đổi số oxi của các nguyên tố? a) Quy luật bảo toàn khối lượng b) Quy luật bảo toàn năng lượng c) Quy luật bảo toàn điện tích d) Quy luật số oxi

  3. Nguyên tắc bảo toàn khối lượng áp dụng cho loại phản ứng nào sau đây? a) Phản ứng trao đổi b) Phản ứng tổng hợp c) Phản ứng phân hủy d) Tất cả mọi loại phản ứng

  4. Mối liên kết nào sau đây có sự chia sẻ đồng đều electron giữa các nguyên tử? a) Liên kết cộng hóa trị b) Liên kết ion c) Liên kết kim loại d) Liên kết phân tử

  5. Công thức hóa học của kali permanganat là gì? a) KMnO4 b) K2MnO4 c) K3MnO4 d) K4MnO4

  6. Đối với một chất khí, áp suất tăng lên khi nào sau đây? a) Thể tích giảm b) Nhiệt độ tăng c) Số mol tăng d) Cả ba đều đúng

 

Post a Comment

Previous Post Next Post

About