[PDF] 10 Đề Ăn Chắc 8 Điểm Toán Tốt Nghiệp - Đỗ Văn Đức

[PDF] 10 Đề Ăn Chắc 8 Điểm Toán Tốt Nghiệp - Đỗ Văn Đức


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Trong không gian
Oxyz, cho A( ) 1; 2; 7 - - B( ) 0;8; 2 . - Điểm M thuộc đoạn thẳng AB thỏa
mãn
MA MB = 3 . Tung độ của điểm M bằng
A. 11.2
B. 6. 
C. 7. 
D. 13.2
Câu 37. Lớp 12A1 chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong tháng 7 năm 2023 để tổ chức liên hoan chia tay cấp 3. Xác
suất để lớp này liên hoan rơi vào đúng thứ hai bằng bao nhiêu?, biết tháng 7 có 31 ngày và ngày đầu tiên của
tháng 7 năm 2023 là thứ 7.