ta.png

[PDF] Chuyên đề mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Hoàng Xuân Nhàn

[PDF] Chuyên đề mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Hoàng Xuân Nhàn

[PDF] Chuyên đề mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Hoàng Xuân Nhàn


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


BÀI 1. MẶT NÓN, HÌNH NÓN, KHỐI NÓN (Trang 01).
PHẦN I. LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN (Trang 01).


Mặt nón, hình nón và các yếu tố liên quan (Trang 01).
Hình nón cụt và khối nón cụt (Trang 02).
Khối ghép được tạo bởi hai hình nón chung đáy (Trang 02).
Thiết diện qua trục của hình nón (Trang 03).
Thiết diện vuông góc với trục hình nón (Trang 04).
Thiết diện qua đỉnh hình nón và không qua trục hình nón (Trang 04).
Hình nón ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp đều (Trang 05).
PHẦN II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP (Trang 07).
Dạng 1. Mặt nón và các yếu tố liên quan (Trang 07).
Dạng 2. Sự hình thành của mặt nón, hình nón (Trang 10).
Dạng 3. Thiết diện qua trục của hình nón (Trang 13).
Dạng 4. Thiết diện qua đỉnh và không chứa trục của hình nón (Trang 15).
Dạng 5. Thiết diện vuông góc với trục của hình nón (Trang 19).
Dạng 6. Hình nón ngoại tiếp và nội tiếp hình đa diện (Trang 22).
Dạng 7. Max-min và bài toán thực tế (Trang 26).
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 1: MẶT NÓN, HÌNH NÓN, KHỐI NÓN (Trang 29).

BÀI 2. MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ, KHỐI TRỤ (Trang 30).
PHẦN I. LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN (Trang 30).
Mặt trụ và các yếu tố liên quan (Trang 30).
Thiết diện vuông góc với trục hình trụ (Trang 30).
Thiết diện qua trục hình trụ (Trang 31).
Hình trụ cụt (hay phiến trụ) (Trang 31).
Hình nêm (Trang 32).
Hình trụ ngoại tiếp lăng trụ tam giác đều (Trang 32).
Hình trụ nội tiếp lăng trụ tam giác đều (Trang 32).
Hình trụ ngoại tiếp lăng trụ tứ giác đều (Trang 33).
Hình trụ nội tiếp lăng trụ tứ giác đều (Trang 33).
Hình trụ ngoại tiếp hình nón (Trang 33).
Hình trụ nội tiếp hình nón (Trang 34).
PHẦN II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP (Trang 34).
Dạng 1. Hình trụ và các yếu tố cơ bản (Trang 34).
Dạng 2. Sự hình thành mặt trụ, khối trụ (Trang 37).
Dạng 3. Thiết diện qua trục của hình trụ (Trang 40).
Dạng 4. Thiết diện song song với trục hình trụ (Trang 42).
Dạng 5. Thiết diện nghiêng so với trục hình trụ (Trang 45).
Dạng 6. Hình trụ ngoại tiếp, nội tiếp hình đa diện, hình nón (Trang 49).
Dạng 7. Hình đa diện có tất cả cạnh chứa trong hình trụ (Trang 55).
Dạng 8. Max-min và bài toán thực tế (Trang 56).

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 2: MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ, KHỐI TRỤ (Trang 63). 

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About