ta.png

[PDF] Sách Bài Tập Khóa Live Mũ Logarit Và Tích Phân - Toán Đỗ Văn Đức

[PDF] Sách Bài Tập Khóa Live Mũ Logarit Và Tích Phân - Toán
Đỗ Văn Đức


[PDF] Sách Bài Tập Khóa Live Mũ Logarit Và Tích Phân - Toán Đỗ Văn Đức


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1 CHƯƠNG MŨ LOGARIT

1. Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

2. Mở đầu về logarit

3. Hàm số mũ - hàm số logarit

4. Mở đầu về phương trình mũ logarit

5. Mở đầu về bất phương trình mũ logarit

6. Thay các giá trị cùng dấu, trái dấu đếm số nghiệm nguyên

7. Luyện tập công thức logarit

8. Luyện tập hàm số mũ - hàm số logarit

9. Dạng toán liên quán tới đồ thị hàm số mũ - logarit

10. Luyện tập phương trình mũ logarit không tham số

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About