ta.png

[PDF] 23 Kĩ Thuật Casio Giải Nhanh Toán 12 - Toán Thầy Đạt

[PDF] 23 Kĩ Thuật Casio Giải Nhanh Toán 12 - Toán Thầy Đạt

[PDF] 23 Kĩ Thuật Casio Giải Nhanh Toán 12 - Toán Thầy Đạt


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Dự đoán công thức đạo hàm bậc n:

Bước 1: Tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3

Bước 2: Tìm quy luật về dấu, về hệ số, về số biến, về số mũ rồi rút ra công thức tổng quát 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About