ta.png

[PDF] 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT

[PDF] 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT

[PDF] 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1.
Trong các kim loại, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là?
A. Vàng B. Bạc C. Đồng D. Nhôm
Câu 2. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?
A. Wonfam B. Sắt C. Đồng D. Kẽm
Câu 3. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng nhẹ nhất) trong các kim loại?
A. Liti B. Natri C. Kali D. Rubidi
Câu 4. Trong số các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng nhất?
A. Ag B. Hg C. Cu D. Al
Câu 5. Kim loại nào sau đây cứng nhất trong số tất cả các kim loại?
A. Vonfam (W) B. Crom (Cr) C. Sắt (Fe) D. Đồng (Cu)
Câu 6. Trong số ác kim loại, kim loại nào có độ dẫn điện kém nhất?
A. Thủy ngân (Hg) B. Ti tan (Ti) C. Chì (Pb) D. Thiếc (Sn)
Câu 7. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng tính dẫn điện?
A. Cu, Ag, Au, Ti B. Fe, Mg, Au, Hg C. Fe, Al, Cu, Ag D. Ca, Mg, Al, Fe
Câu 8. Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để loại bỏ CuSO4 có thể ngâm vào dung dịch kim loại
nào sau đây?
A. Fe B. Al C. Zn D. Na

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About