ta.png

[PDF] Bộ 10 Đề Phát Triển Minh Họa Chuẩn Cấu Trúc - Toán Anh Giáo Kid

[PDF] Bộ 10 Đề Phát Triển Minh Họa Chuẩn Cấu Trúc - Toán Anh Giáo Kid

[PDF] Bộ 10 Đề Phát Triển Minh Họa Chuẩn Cấu Trúc - Toán Anh Giáo Kid


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại . x = 2 .. B. Hàm số có 3 cực tiểu.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu là 0. D. Hàm số đạt cực đại tạo x = 4 .
Câu 8. [KID] Trong không gian Oxyz , mặt phẳng  (P): 2y -3z + x +3 =0 có một vectơ pháp
tuyến là
A. (1; 22;3) . B. (1;2; -3) . C. ( -1;2; -3) . D. (1;2;3)

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About