ta.png

[PDF] Sách BT Khóa Live - Tập 1 Hàm Số - Đỗ Văn Đức

[PDF] Sách BT Khóa Live - Tập 1 Hàm Số - Đỗ Văn Đức

[PDF] Sách BT Khóa Live - Tập 1 Hàm Số - Đỗ Văn Đức


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

MỞ ĐẦU VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ............................................................................ 7
2. MỞ ĐẦU VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.....................................................................................16
3. MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ....................................................................................28
4. CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM .............................................................35
5. ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP KHÔNG THAM SỐ...............................................................................40
6. LUYỆN TẬP ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, MIN MAX CƠ BẢN ............................................................47
7. ĐƠN ĐIỆU HÀM PHÂN THỨC ...............................................................................................50
8. ĐƠN ĐIỆU HÀM BẬC BA ......................................................................................................62
9. CỰC TRỊ HÀM BẬC BA.........................................................................................................70
10. CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG...........................................................................................77
11. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG CONG ĐI QUA CÁC ĐIỂM CỰC TRỊ .......................83
12. ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ HÀM HỢP, HÀM LIÊN KẾT ...................................................................92
13. ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP CÓ THAM SỐ....................................................................................104
14. CỰC TRỊ HÀM HỢP CÓ THAM SỐ ......................................................................................110
15. ỨNG DỤNG MIN MAX TRONG GIẢI BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH.........116
16. MỞ ĐẦU VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ ....................................................................119
17. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ..............................................................................................130
18. CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, HÀM |F(X)|.........................................141
19. CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, DẠNG F(|X|) .......................................146
20. CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, DẠNG KHÔNG MẪU MỰC ....................151
21. MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ............................................................156
22. MIN MAX HÀM HỢP CÓ YẾU TỐ ĐỒ THỊ ............................................................................165
23. NHẬN BIẾT VÀ PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ ....................................................................................171
24. MỞ ĐẦU VỀ TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ........................................................................178

25. PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC ..............................................................................................185
26. ĐỊNH LÝ VIET BẬC BA .......................................................................................................198
27. KỸ NĂNG HÀM ĐẶC TRƯNG ..............................................................................................201
28. TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ THAM SỐ..........................................................................206
29. ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ...........................................................212
30. HÀM NGƯỢC
TRUY NGƯỢC HÀM ...................................................................................215

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About