Câu hỏi trọng tâm chống liệt ăn chắc 7 điểm vật lý THPT 2021

 Câu hỏi trọng tâm chống liệt ăn chắc 7 điểm vật lý THPT 2021


Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm. Chu kỳ và tần số dao

động của vật là

A. T = 2 (s) và f = 0,5 Hz. B. T = 0,5 (s) và f = 2 Hz

C. T = 0,25 (s) và f = 4 Hz. D. T = 4 (s) và f = 0,5 Hz.

Hướng dẫn giải

Ta có rad/s

→Đáp án B.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời

điểm t = 0,25 (s) là

A. x = –1 cm; v = 4π cm/s. B. x = –2 cm; v = 0 cm/s.

C. x = 1 cm; v = 4π cm/s. D. x = 2 cm; v = 0 cm/s.

Hướng dẫn giải

Tại thời điểm t = 0,25 s

x = 2cos(4πt) cm = 2cos(4π.0,25) cm = -2 cm.

Vật ở Biên âm, v = 0 cm/s.

→Đáp án B.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vận tốc của vật khi có li

độ x = 3 cm là

A. v = 25,13 cm/s. B. v = ± 25,13 cm/s. C. v = ± 12,56 cm/s D. v = 12,56 cm/s.

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About