Câu hỏi trọng tâm chống liệt ăn chắc 7 điểm vật lý THPT 2021

 Câu hỏi trọng tâm chống liệt ăn chắc 7 điểm vật lý THPT 2021


Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm. Chu kỳ và tần số dao

động của vật là

A. T = 2 (s) và f = 0,5 Hz. B. T = 0,5 (s) và f = 2 Hz

C. T = 0,25 (s) và f = 4 Hz. D. T = 4 (s) và f = 0,5 Hz.

Hướng dẫn giải

Ta có rad/s

→Đáp án B.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời

điểm t = 0,25 (s) là

A. x = –1 cm; v = 4π cm/s. B. x = –2 cm; v = 0 cm/s.

C. x = 1 cm; v = 4π cm/s. D. x = 2 cm; v = 0 cm/s.

Hướng dẫn giải

Tại thời điểm t = 0,25 s

x = 2cos(4πt) cm = 2cos(4π.0,25) cm = -2 cm.

Vật ở Biên âm, v = 0 cm/s.

→Đáp án B.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vận tốc của vật khi có li

độ x = 3 cm là

A. v = 25,13 cm/s. B. v = ± 25,13 cm/s. C. v = ± 12,56 cm/s D. v = 12,56 cm/s.

DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX