Friday, July 2, 2021

300 câu hỏi trọng tâm vật lý chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia - ĐỖ NGỌC HÀChủ đề 1. DAO ĐỘNG CƠ........................................................................................................... 5

Chủ đề 2. SÓNG CƠ ................................................................................................................... 17

Chủ đề 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU..................................................................................... 25

Chủ đề 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ............................................................................ 33

Chủ đề 5. SÓNG ÁNH SÁNG .................................................................................................... 39

Chủ đề 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG .......................................................................................... 45

Chủ đề 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ ....................................................................................... 51

Chủ đề 8. ĐIỆN TỪ HỌC – LỚP 11........................................................................................... 57

Chủ đề 9. QUANG HỌC – LỚP 11 ............................................................................................ 64

B. Đáp án và hướng dẫn giải

Đáp án chủ đề 1. DAO ĐỘNG CƠ. ............................................................................................ 69

Đáp án chủ đề 2. SÓNG CƠ........................................................................................................ 71

Đáp án chủ đề 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ......................................................................... 73

Đáp án chủ đề 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. ............................................................... 75

Đáp án chủ đề 5. SÓNG ÁNH SÁNG......................................................................................... 76

Đáp án chủ đề 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG............................................................................... 78

Đáp án chủ đề 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ............................................................................ 79

Đáp án chủ đề 8. ĐIỆN TỪ HỌC – LỚP 11............................................................................... 81

Đáp án chủ đề 9. QUANG HỌC – LỚP 11................................................................................. 83

Câu 1: Chu kì của vật dao động điều hòa là

A. thời gian để vật thực hiện được nửa dao động toàn phần.

B. thời gian ngắn nhất để vật đi từ biên này đến biên kia.

C. thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần.

D. thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng ra biên.

Câu 2: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 8cosωt (cm). Biên độ dao động là

A.4 2cm. B. 8 cm. C. 4 cm. D. 16 cm.

Câu 6: Một vật dao động với tần số 5 Hz. Chu kì dao động của vật là

A. 0,5 s. B. 0,1 s. C. 0,2 s. D. 0,4 s.

Câu 7: Trong một dao động cơ điều hòa, những đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi?

A. Biên độ và tần số. B. Gia tốc và li độ. C. Gia tốc và tần số. D. Biên độ và li độ.

Câu 8: Trong một dao động cơ điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc có cùng

A. pha ban đầu. B. chu kì dao động. C. giá trị cực đại. D. pha.

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

A. động năng của chất điểm giảm. B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.

C. độ lớn li độ của chất điểm tăng. D. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.

Câu 10: Một vật nhỏ dao động với phương trình x = Acos(ωt + φ) (với A và ω là các hằng số dương).

Biểu thức vận tốc của vật là

A. v = ω2Asin(ωt + φ). B. v = ω2Acos(ωt + φ).

C. v = –ωAsin(ωt + φ). D. v = –ωAcos(ωt + φ).

Câu 11: Một vật nhỏ dao động với phương trình x = Acos(ωt + φ) (với A và ω là các hằng số dương).

Biểu thức gia tốc của vật là

A. a = –ω2Asin(ωt + φ). B. a = ω2Acos(ωt + φ).C. a = ω2Asin(ωt + φ). D. a = –ω2Acos(ωt + φ).

DOWNLOAD PDF

0 Post a Comment: