ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Hệ thống toàn bộ công thức Vật lý 12 THPT

 

[PDF] Hệ thống toàn bộ công thức Vật lý 12 THPTCÔNG THỨC VẬT LÝ 12

CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG

I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:

Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng:

+ Phương trình dao động:

+ Phương trình vận tốc:

+ Phương trình gia tốc

+ x: Li độ dao động (cm, m)

+ A: Biên độ dao động (cm, m)

Pha ban đầu ( rad)

Tần số góc (rad/s)

Pha dao động (rad)

Hệ thức độc lập:

+Tại VTCB: x =0, vmax = A

+Tại biên: xmax = A, v = 0, amax = A

+Tốc độ trung bình trong 1 chu kì:

+ Liên hệ về pha:

hơn v; a ngược pha với

II. CON LẮC LÒ XO:

Tần số góc:

Tần số:

Nếu m =m1 + m2

Nếu trong thời gian t vật thực hiện

được N dao động:

Chu kì

Tần số

Cắt lò xo:

Ghép lò xo:

+ Nếu k1 nối tiếp k2:

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About