[PDF] Lý thuyết Tổng hợp Thì trong Tiếng Anh - Cô Ngọc Ôn Thi THPT 2022

[PDF] Lý thuyết Tổng hợp Thì trong Tiếng Anh - Cô Ngọc Ôn Thi THPT 2022

[PDF] Lý thuyết Tổng hợp Thì trong Tiếng Anh - Cô Ngọc Ôn Thi THPT 2022
I. HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)
1. Cách thành lập:
- Câu khẳng định: S + V(s/es); S + am/is/are
- Câu phủ định: S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Câu hỏi: Do/Does + V?; Am/Is/Are + S?

2. Cách dùng chính:
Thì hiện tại dùng để diễn tả:
2.1Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên.
Trong câu thường có các trạng từ
: always, often, usually, sometimes,
occasionally, seldom, rarely, every day/week/month,….
Ex: Mary often gets up early in the morning
2.2Một sự thật lúc nào cũng đúng, một chân lý.
Ex: The sun rise in the east and sets in the west.
2.3Một kế hoạch trong tương lai đã được đưa vào lịch trình, kế hoạch.
Ex: The last train leaves at 4.45.
The evening news start at 7pm


Post a Comment

Previous Post Next Post

About