[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Đa Diện - Nón - Trụ - Cầu - Đặng Việt Đông

[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Da Diện - Nón - Trụ - Cầu

Tác giả: Đặng Việt Đông

Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT môn Toán 

[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Da Diện - Nón - Trụ


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

ĐA DIỆN

A-LÝ THUYẾT TÓM TẮT.

B-BÀI TẬP.

C-ĐÁP ÁN

ĐA DIỆN LỒI, ĐA DIỆN ĐỀU

A-TÓM TẮT KIẾN THỨC

B-BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN

THỂ TÍCH HÌNH CHÓP

A-LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B. BÀI TẬP * HÌNH CHÓP ĐỀU

HÌNH CHÓP CÓ CẠNH BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY

* ĐÁY LÀ TAM GIÁC

* ĐÁY LÀ HÌNH VUÔNG

* ĐÁY LÀ HÌNH CHỮ NHẬT

*ĐÁY LÀ HÌNH THOI

* ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH

* ĐÁY LÀ HÌNH THANG

* ĐÁY LÀ HÌNH THANG VUÔNG

* ĐÁY LÀ HÌNH THANG CÂN

MỘT MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY

*ĐÁY LÀ TAM GIÁC

* ĐÁY LÀ HÌNH VUÔNG

* ĐÁY LÀ HÌNH CHỮ NHẬT

* ĐÁY LÀ HÌNH THANG CÂN

*ĐÁY LÀ HÌNH THANG VUÔNG

* ĐÁY LÀ HÌNH THANG THƯỜNG

* ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH

*ĐÁY LÀ HÌNH THOI

C-ĐÁP ÁN

TỈ SỐ THỂ TÍCH

A-LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B-BÀI TẬP

* THỂ TÍCH CHÓP KHÁC

C-ĐÁP ÁN

KHOẢNG CÁCH

A-LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN

GÓC

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN

THỂ TÍCH LĂNG TRỤ

A-LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

* LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC

* LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC

* LĂNG TRỤ ĐỀU

* LĂNG TRỤ XIÊN

* HÌNH HỘP

* LẬP PHƯƠNG

C-ĐÁP ÁN

HÌNH NÓN-KHỐI NÓN

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN

HÌNH TRỤ-KHỐI TRỤ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

MẶT CẦU–KHỐI CẦU

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN


Post a Comment

Previous Post Next Post

About