ta.png

[PDF] 1580 Bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT

[PDF] 1580 Bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT

Kèm đáp án chi tiết 

[PDF] 1580 Bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1: Bản chất hóa học của gen là:

A. Proetein B. AND    C. ARN    D. B hay C 

Câu 2: Một gen chứa thông tin trực tiếp của:

A. 1 polipeptit

B. 1 phân tử ARN

C. 1 tính trạng.

D. A+B+C

Câu 3: Về cấu tạo thỡ 1 gen là:

A. 1 đoạn mạch đơn ADN

B. 1 đoạn ADN hai mạch.

C. 1 đoạn ARN xoắn kép.

D. 1 phân tử AND nguyên

Câu 4: Gen cấu trúc (xitron) mang thông tin của

A. Polipeptit

B. Phân tử ARN

C. Phân tử cấu trúc tế bào

D. A+B

Câu 5: Trong tế bào sống, gen có thể ở vị trí nào?

A. Chỉ ở nhiễm sắc thể

B. Chỉ ở tế bào chất.

C. Gắn trên màng sinh chất

D. Ở bất kỳ đâu có ADN


Post a Comment

Previous Post Next Post

About