[PDF] 1580 Bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT

[PDF] 1580 Bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT

Kèm đáp án chi tiết 

[PDF] 1580 Bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1: Bản chất hóa học của gen là:

A. Proetein B. AND    C. ARN    D. B hay C 

Câu 2: Một gen chứa thông tin trực tiếp của:

A. 1 polipeptit

B. 1 phân tử ARN

C. 1 tính trạng.

D. A+B+C

Câu 3: Về cấu tạo thỡ 1 gen là:

A. 1 đoạn mạch đơn ADN

B. 1 đoạn ADN hai mạch.

C. 1 đoạn ARN xoắn kép.

D. 1 phân tử AND nguyên

Câu 4: Gen cấu trúc (xitron) mang thông tin của

A. Polipeptit

B. Phân tử ARN

C. Phân tử cấu trúc tế bào

D. A+B

Câu 5: Trong tế bào sống, gen có thể ở vị trí nào?

A. Chỉ ở nhiễm sắc thể

B. Chỉ ở tế bào chất.

C. Gắn trên màng sinh chất

D. Ở bất kỳ đâu có ADN


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX