Sunday, October 3, 2021

[PDF] 71 Đề thi thử giáo dục công dân THPT 2022

[PDF] 71 Đề thi thử giáo dục công dân THPT 2022


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 

Câu 81: Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước
ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. Chị B đã vận dụng nội dung nào dưới đây
của quan hệ cung – cầu?
A. Giá cả độc lập với cầu. B. Giá cả ngang bằng giá trị.
C. Giá cả giảm thì cầu tăng. D. Giá cả tăng thì cầu giảm.
Câu 82: Có ý kiến cho rằng: Cây gỗ là tư liệu lao động của người thợ chống lò trong hầm mỏ nhưng là
đối tượng lao động của người thợ mộc. Em sẽ sử dụng căn cứ nào dưới đây để giải thích cho ý kiến đó?
A. Thuộc tính cơ bản gắn với mục đích sử dụng của cây gỗ trong sản xuất.
B. Chức năng của cây gỗ đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất.
C. Mục đích sử dụng cây gỗ gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong sản xuất.
D. Đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất.
Câu 83: Cơ sở nào để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín ngưỡng với mê tín dị đoan?
A. Hậu quả. B. Nghi lễ. C. Nguồn gốc. D. Niềm tin.
Câu 84: Nghi ngờ em Q lấy trộm mỹ phẩm trong cửa hàng của mình, chị C đã bắt em Q đứng im một chỗ
trong suốt 5 tiếng và dán giấy có nội dung: “Tôi là kẻ lấy trộm” lên người Q. Cô T là nhân viên cửa hàng
đã mượn điện thoại của anh A để quay clip làm bằng chứng. Sau đó cô T tự đưa clip đó lên facebook.
Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được bảo hộ về
nhân phẩm, danh dự của công dân?
A. Cô T, chị C và em Q. B. Chị C và em Q.
C. Chị C và anh A. D. Cô T và chị C.
Câu 85: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?
A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.
Câu 86: Anh A và B cùng làm việc một cơ quan, có cùng mức thu nhập như nhau. Anh A sống độc thân,
còn B có mẹ già và con nhỏ. Anh A phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi anh B. Điều này cho thấy việc
thực hiện nghĩa vụ pháp lý còn phụ thuộc vào
A. độ tuổi của A và B. B. điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của A và B.
C. điều kiện làm việc cụ thể của A và B. D. địa vị của A và B.
Câu 87: “Mọi công dân, thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị
phân biệt trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí” là nội dung thuộc khái
niệm
A. bình đẳng trước pháp luật. B. bình đẳng về quyền, nghĩa vụ.
C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. bình đẳng trước nhà nước.
Câu 88: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới
đây trong hợp đồng lao động ?
A. Tự do, công bằng, dân chủ. B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
C. Tự do ngôn luận. D. Tự do thực hiện hợp đồng.
Câu 89: Bắ t ngườ i khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộ c
A. bắ t ngườ i trong trườ ng hợ p khẩ n cấ p. B. bắ t ngườ i phạ m tộ i quả tang.
C. bắ t ngườ i trong trườ ng hợ p không khẩ n cấ p. D. bắ t ngườ i đang bị truy nã .
Câu 90: Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng
A. đáp ứng nhu cầu tự cấp. B. thuộc nền sản xuất tự nhiên.
C. ngoài quá trình lưu thông. D. mua – bán trên thị trường.
Câu 91: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò quản lí
A. xã hội. B. công dân. C. tổ chức. D. chính sách.

 


0 Post a Comment: