ta.png

[PDF] 480 Câu Hỏi Mệnh Đề Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 12 Có Đáp Án

[PDF] 480 Câu Hỏi Mệnh Đề Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 12 Có Đáp Án

[PDF] 480 Câu Hỏi Mệnh Đề Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 12 Có Đáp Án


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong peptit mạch hở amino axit đầu N có nhóm NH2

(b) Dung dịch Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(c) 1 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl.

(d) 1 mol Val-Glu tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.

(e) Thủy phân hoàn toàn protein thu được các

(f) Dung dịch protein có phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu tím đặc trưng.

Số phát biểu đúng là:

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 2: Cho các phát biểu sau:

(1) Saccarozơ, amilozơ và xenlulozơ đều tham gia phản ứng thủy phân trong môi

trường axit đun nóng. 

(2) Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức là (C6H10O5)n nhưng chúng không phải

đồng phân của nhau.

(3) Xenlulozơ được tạo bởi các gốc glucozơ liên kết với nhau.

(4) Thủy phân đến cùng amylopectin, thu được hai loại monosaccarit.

(5) Dung dịch fructozơ có phản ứng tráng bạc.

(6) Saccarozơ là một polisaccarit.

Số phát biểu đúng là:

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

(1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.

(2) Xenlulozơ là nguyên liệu dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không

khói.

(3) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.

(4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic.

(5) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu.

Tổng số phát biểu đúng là:

A.5. B.2. C.3. D.4.

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.


1 Comments

Previous Post Next Post

About