[PDF] Tuyển Tập 205 Bài Tập Hay Và Khó Hóa Vô Cơ 12

[PDF] Tuyển Tập 205 Bài Tập Hay Và Khó Hóa Vô Cơ 12

[PDF] Tuyển Tập 205 Bài Tập Hay Và Khó Hóa Vô Cơ 12


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        


Câu 1: Nhit phân hoàn toàn 30,225 gam h hn hp cht rn Y gm K2MnO4, KMnO
d
ch cha 0,8 mol HCl đặc,đun nóng. Ph
A. 39,2% B. 66,7%
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12,8g Cu vào dung d khí NO2 , NO (dktc) và dung dch X ch
l
c bkết ta, cô cn phn dung dch rng xy ra hoàn toàn . Giá trca V là :
A. 1,792 B. 4,48
Câu 3: Để hòa tan hết 38,36g hn hợ khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu
X g
m 2 khí , tkhi hơi ca X so vớ lượng Mg trong hn hp ban đầu là:
A. 6,6g B. 12,0g
Câu 4: hn hp rn X gm FeS , FeS sau phn ng thu được dung dch Y vca NO3-). Cô cn dung dch Y thì thu dung dch Y ly kết ta thu được đem nung trong không khí
r
n khan. Dung dch Y hòa tan ti đa m gam Cu t
A. 11,2 B. 23,12
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hn h sau phn ng thu được dung dch X ch
dung d
ch AgNO3 dư vào dung dch X , sau khi ph nht ca N+5) và x gam kết ta. Giá tr
A. 10,045 B. 10,315
Câu 6: Hòa tan hết 17,76g hn hp X g thu được dung dch Y và 1,6128 lit khí NO (dktc), Cho t lượng AgNO3 phn ng là 0,588 mol, k (dktc) và dung dch Z chcó m gam mu
C. 33,33% D. 60,8%
ch cha 0,8 mol HNO3 , khuy đều thu
a 2 cht tan. Cho tiếp 350 ml dung dch KOH 2M v
i nung đến khi lượng không đổi thu được 56,6g ch
C. 2,688 D. 8,96
p g
m Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cn 0,87 mol dung d được 111,46g mui sunfat trung hòa và 5,6 lit khí (dktc) h
H
2 là 3,8 ( biết có mt khí không màu hóa nâu trong không khí). Kh
C. 9,6g D. 10,8g

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX