ta.png

[PDF] Tuyển Tập 205 Bài Tập Hay Và Khó Hóa Vô Cơ 12

[PDF] Tuyển Tập 205 Bài Tập Hay Và Khó Hóa Vô Cơ 12

[PDF] Tuyển Tập 205 Bài Tập Hay Và Khó Hóa Vô Cơ 12


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        


Câu 1: Nhit phân hoàn toàn 30,225 gam h hn hp cht rn Y gm K2MnO4, KMnO
d
ch cha 0,8 mol HCl đặc,đun nóng. Ph
A. 39,2% B. 66,7%
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12,8g Cu vào dung d khí NO2 , NO (dktc) và dung dch X ch
l
c bkết ta, cô cn phn dung dch rng xy ra hoàn toàn . Giá trca V là :
A. 1,792 B. 4,48
Câu 3: Để hòa tan hết 38,36g hn hợ khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu
X g
m 2 khí , tkhi hơi ca X so vớ lượng Mg trong hn hp ban đầu là:
A. 6,6g B. 12,0g
Câu 4: hn hp rn X gm FeS , FeS sau phn ng thu được dung dch Y vca NO3-). Cô cn dung dch Y thì thu dung dch Y ly kết ta thu được đem nung trong không khí
r
n khan. Dung dch Y hòa tan ti đa m gam Cu t
A. 11,2 B. 23,12
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hn h sau phn ng thu được dung dch X ch
dung d
ch AgNO3 dư vào dung dch X , sau khi ph nht ca N+5) và x gam kết ta. Giá tr
A. 10,045 B. 10,315
Câu 6: Hòa tan hết 17,76g hn hp X g thu được dung dch Y và 1,6128 lit khí NO (dktc), Cho t lượng AgNO3 phn ng là 0,588 mol, k (dktc) và dung dch Z chcó m gam mu
C. 33,33% D. 60,8%
ch cha 0,8 mol HNO3 , khuy đều thu
a 2 cht tan. Cho tiếp 350 ml dung dch KOH 2M v
i nung đến khi lượng không đổi thu được 56,6g ch
C. 2,688 D. 8,96
p g
m Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cn 0,87 mol dung d được 111,46g mui sunfat trung hòa và 5,6 lit khí (dktc) h
H
2 là 3,8 ( biết có mt khí không màu hóa nâu trong không khí). Kh
C. 9,6g D. 10,8g

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About