ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Pro S Ngữ Pháp Tiếng Anh Tập 1 Cô Mai Phương

[PDF] Pro S Ngữ Pháp Tiếng Anh Tập 1 Cô Mai Phương


[PDF] Pro S Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Mai Phương Tập 1


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        


LỜI NÓI ĐẦU
Các em thân mến!
Theo tinh thần đổi mới, đề thi tiếng Anh trở về dạng trắc nghiệm
những năm trƣớc nhƣng với số lƣợng câu hỏi ít hơn (50 câu hỏi). Nội dung đề thi có sự xuất
hiện của không ít các câu hỏi nằm trong chƣơng trình SGK, tăng cƣờng độ phân hóa và có
các câu hỏi mở. Phần kiểm tra kiến thức cơ bản dùng để xét tốt nghiệp và phần nâng cao để
sàng lọc thí sinh trong tuyển sinh vào các trƣờng đại học, cao đẳng. Đề thi đảm bảo cả bốn
mức độ:
nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
Nhằm giúp các em chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi THPTQG, tác giã đã xây dựng
khóa học trực tuyến trên website Moon.vn (PRO-S) bao gồm các chủ điểm đặc trƣng nhƣ:
Anh văn 12, ngữ pháp cơ bản, ngữ âm, rèn kỹ năng đọc hiểu, điền từ, chuyên đề từ gần nghĩa
trái nghĩa hay tìm lỗi sai. Mỗi đơn vị bài giảng trong khóa học gồm: video bài giảng, bài tập
luyện tập và thi Online. Cuốn sách này sẽ bám sát theo khóa học NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
thuộc PRO-S. Riêng phần ngữ pháp gồm 2 cuốn và toàn bộ chƣơng trình PRO-S gồm 4 cuốn:
Tập 1: Ngữ pháp tiếng Anh (Tập 1)
Tập 2: Ngữ pháp tiếng Anh (Tập 2)
Tập 3: Chuyên đề đọc hiểu
Tập 4: Chuyên đề ngữ âm, từ đồng nghĩa trái nghĩa và tìm lỗi sai
Sách PRO-S sẽ tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho buổi học của các em, tránh việc thất
thoát tài liệu do in rời quá nhiều tệp tin nhỏ và giúp các em dễ dàng theo dõi tiến độ học tập
của mình. Quan trọng hơn, các em có thể mang sách theo mọi lúc, mọi nơi. Ngƣời ta nói rằng:
bản chất của thành công trong việc học một ngoại ngữ đó chính là cơ hội được đắm chìm
trong ngôn ngữ đó.
Hàng năm, tác giả luôn cập nhật và làm mới giáo trình, tài liệu, bài giảng. Và chắc chắn
rằng, bộ sách PRO-S với những đặc điểm ƣu việt sẽ giúp các em học tập dễ dàng hơn và tiến
thẳng tới đích một cách nhanh chóng. Hy vọng các em sẽ cảm nhận đƣợc sự tâm huyết của
tác giả trong từng bài giảng của khóa học này.
Chúc các em thành công!

MỤC LỤC
CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO TỪ YÀ TỪ LOẠI .................................................................... 4
CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC TỪ LOẠI CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH.................................. 29
BÀI 1: DANH TỪ ............................................................................................................... 29
BÀI 2: TÍNH TỪ ................................................................................................................. 51
BÀI 3: TRẠNG TỪ ............................................................................................................. 84
BÀI 4: CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ ............................................... 115
BÀI 5: ĐẠI TỪ.................................................................................................................. 123
BÀI 6: MẠO TỪ................................................................................................................ 148
CHUYÊN ĐỀ 3: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ ............................................................................. 176
BÀI 2: THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)......................................................... 180
BÀI 3: THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST) & QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST
CONTINUOUS) ................................................................................................................ 184
BÀI 4: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ........................................................................... 188
BÀI 5: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN ....................................................... 191
BÀI 6: THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH & QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN... 193
BÀI 7: THÌ TƢƠNG LAI ĐƠN ........................................................................................ 196
BÀI 8: THÌ TƢƠNG LAI TIẾP DIỄN, TƢƠNG LAI HOÀN THÀNH & TƢƠNG LAI
HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN............................................................................................. 199
CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐỘNG TỪ............................................................... 240
BÀI 1: PHÂN TỪ .............................................................................................................. 240
BÀI 2: CÁCH DÙNG BE-HAVE-DO .............................................................................. 249
BÀI 3: CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ.......................................................................................... 259
BÀI 4: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU............................................................................... 270
BÀI 5: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU ................................................................................. 283
BÀI 6: DANH ĐỘNG TỪ................................................................................................. 293
BÀI 7: CÁC CẤU TRÚC VỚI ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ .... 303
BÀI 8: SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ ............................................... 312
PHỤ LỤC.............................................................................................................................. 323Post a Comment

Previous Post Next Post

About