ta.png

[PDF] Đáp Án Trọng Tâm Kiến Thức THPT 2022 Trang Anh

[PDF] Đáp Án Trọng Tâm Kiến Thức THPT 2022 Trang Anh

[PDF] Đáp Án Trọng Tâm Kiến Thức THPT 2022 Trang Anh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

A. PHÁT ÂM

Cách làm bài tập chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

Chọn đọc 3/4 từ có trong các đáp án A, B, C, D. Tuy nhiên, không cần đọc lần lượt từ đáp án A đến D mà nên chọn đọc những từ mình chắc nhất về cách phát âm.

Sau mỗi từ được phát âm, cẩn thận ghi xuống âm của phần gạch chân trong mỗi từ.

Chọn đáp án có phần gạch được phát âm khác so với các từ còn lại.

Ví dụ 1:

        A. land /lænd/                 B. sandy /’sændi/         

        C. many /’meni/                 D. candy /’kændi/

=> Ta thấy phần gạch chân của các đáp án A, B, D được phát âm là /æ/, đáp án C có phần gạch chân được phát âm là /e/.

Do đó, đáp án là C.

* Cách phát âm của đuôi -s

“-s” được phát âm là:

+ /s/: khi âm tận cùng trước -s là /p/, k/, /f/, /θ/, /t/.

+ /ɪz/: khi trước -s là: ch, sh, ss, x, ge, ce, se.

+ /z/: khi âm tận cùng trước -s là nguyên âm và các phụ âm còn lại.

Ví dụ 2:

        A. listens /'lɪsnz/                 B. reviews /rɪ'vju:z/

        C. protects /prə'tekts/                 D. enjoys /ɪn'dʒɔɪz/

=> Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /s/, còn lại được phát âm là /z/.

Do đó, đáp án là C.

* Cách phát âm của đuôi -ed

“- ed” được phát âm là:

+ /t/: khi âm tận cùng trước -ed là /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/.

+ /id/: khi trước -ed là /t/ và /d/.

+ /d/: khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại.

Ví dụ 3:

        A. toured /tʊrd/                B. jumped /dʒʌmpt/

        C. solved /sɒlvd/                D. rained /reɪnd/

=> Câu B “-ed” được phát âm là /t/, các đáp án còn lại “-ed” được phát âm là /d/.

Do đó, đáp án là B.Post a Comment

Previous Post Next Post

About