ta.png

[PDF] Cửu Âm Chân Kinh 2022 THPT Ngữ Văn

[PDF] Cửu Âm Chân Kinh 2022 THPT Ngữ Văn

 

[PDF] Cửu Âm Chân Kinh 2022 THPT Ngữ Văn

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

1. giới thiệu sơ lược về lí luận vănhocj

2. một số kiến thức lí luận văn học cần lưu ý

a. Văn bản văn học và tác phẩm văn học

b. Đạc điểm của tác phẩm văn học

- Đặc điểm về ngôn từ

- Đặc điểm về hình tượng

- Đặc điểm về ý nghĩa

- Đặc điểm về cá tính sáng tạo của nhà văn 

c. Chức năng của văn học

- Chức năng giáo dục

- Chức năng nhận thức

- Chức năng thẩm mĩ

- Chức năng giao tiếp

d. Thể loại tác phẩm văn học

- Tác phẩm trữ tình

- Tác phẩm tự sự

3.Các đưa lí luận văn học vào bài viết

- Cách đưa lí luận văn học vào bài viết

- Một số gợi ý về cách vận dụng lí luận văn học vào bài viết

PHẦN THỨ HAI

1. Tổng hợp các nhận định văn học đặc sắc

a. 100 câu nhận địnhlý luận văn học về văn xuôi.

b. 80 nhận định về thơ

c.Nhận định  về chức năng của văn học

d. Nhận định về nghề văn, nhà văn, quá trình sáng tạo và phong cách

e. Nhận định về văn học và hiện thực cuộc sống

f. Quan niệm về văn chương của các nhà văn, nhà thơ

2. Cách đưa nhận định văn học vào bài viết

f.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About