ta.png

[PDF] Các Chủ Đề Cơ Bản Luyện Thi THPT Lịch Sử

[PDF] Các Chủ Đề Cơ Bản Luyện Thi THPT Lịch Sử

[PDF] Các Chủ Đề Cơ Bản Luyện Thi THPT Lịch Sử


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cuốn sách
Các chủ đề cơ bản ôn thi đại học và cao đẳng môn Lịch sử nhằm giúp học sinh đã học xong chƣơng trình trung học phổ thông, củng cố, ôn luyện và hệ thống hoá kiến thức lịch sử để chuẩn bị thi vào các trƣờng đại học và cao đẳng.
Cuốn sách đƣợc kết cấu theo ba phần :
Phần một : Các chủ đề cơ bản
Khái quát kiến thức cơ bản theo chƣơng trình và sách giáo khoa Lịch sử 12 chƣơng trình Chuẩn và Nâng cao ;
cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản, đồng thời có chú trọng đến trọng tâm kiến thức của từng chủ đề.
Phần hai : Các đề ôn luyện
Các câu hỏi đƣợc sắp xếp lại theo các đề và hƣớng dẫn cách làm bài bao gồm : Phần Lịch sử thế giới gồm những
câu hỏi về diễn biến chính của lịch sử một nƣớc với những sự kiện tiêu biểu qua các thời kì của lịch sử thế giới
hiện đại, hoặc những vấn đề nổi bật của từng khu vực mà các em học sinh cần ghi nhớ. Phần Lịch sử Việt Nam
gồm các câu hỏi đề cập đến nhiều sự kiện lớn của lịch sử dân tộc thời hiện đại, hoặc những thời kì lịch sử cụ thể,
hay về một vấn đề lịch sử cơ bản, xuyên suốt nhiều thời kì nối tiếp nhau.
Phần ba : Một số đề thi vào đại học và cao đẳng
Các tác giả đã sƣu tầm một số đề thi vào các trƣờng đại học và cao đẳng năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 để
học sinh tham khảo trong quá trình ôn luyện.
Nhân cuốn sách đƣợc xuất bản, các tác giả xin chân thành cảm ơn Giáo sƣ, Nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm
đã đọc và góp cho nhiều ý kiến quý báu.
Cuốn sách chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận đƣợc sự góp ý để lần xuất bản
sau cuốn sách đƣợc hoàn thiện hơn.

 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About