[PDF] Đáp Án 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Trang Anh

[PDF] Đáp Án 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Trang Anh
Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


CHUYÊN ĐỀ 1

PHÁT ÂM - PRONUNCIATION

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

I.  Cách làm bài tập chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

Đáp án

Exercise 1:

1. A. head        B. please        C. heavy        D. measure

        /hed/        / pliːz /        /'hevi/        /ˈmeʒə (r)/

⭢ Đáp án: B        

2. A. note        B. gloves        C. some        D. other

        / nəʊt /        / ɡlʌvz /        / sʌm /        /ˈʌðə(r)/

⭢ Đáp án: A        

3. A. now        B. how        C. blow        D. amount

        /naʊ /        /haʊ/        / bləʊ /        / əˈmaʊnt /

⭢ Đáp án: C         


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!