ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

ĐỀ MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2023 - ĐỀ 12

 ĐỀ MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2023  - ĐỀ 12

ĐỀ MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2023  - ĐỀ 12


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


ĐỀ MINH HOẠ 12 – KHOÁ LUYỆN ĐỀ CHINH PHỤC 9+ LỊCH SỬ -
Câu 1:
Phong trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939 và phong trào
giải phóng dân tộc 1939 - 1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn
A. sức mạnh của lực lượng chính trị khi được kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang.
B. giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày là nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng.
C. khả năng cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân khi được tổ chức và giác ngộ.
D. vai trò tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân của một mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 2: Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
A. Phân tích bối cảnh quốc tế, tranh thủ sự viện trợ của Quốc tế Cộng sản.
B. Xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất phù hợp với mục tiêu cách mạng.
C. Phải thành lập một mặt trận thống nhất của riêng lực lượng công - nông.
D. Phải dùng bạo lực để trấn áp kẻ thù và bảo vệ chính quyền cách mạng.
Câu 3: Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí
thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
A. Thúc đẩy sự xuất hiện đồng thời của hai khuynh hướng cứu nước.
B. Góp phần định hướng về mục tiêu đấu tranh cho quần chúng.
C. Là thế hệ đầu tiên tiếp thu tư tưởng "Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.
D. Là lực lượng nòng cốt xây dựng các căn cứ địa cách mạng.
Câu 4: Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây?
A. Lãnh đạo Cách mạng tháng Tám. B. Kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Soạn thảo Chính cương vắn tắt. D. Ra đi tìm đường cứu nước.
Câu 5: Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa diễn ra từ đầu những năm 80 của
thế kỉ XX là sự ra đời của
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
B. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
C. các tổ chức liên kết tài chính quốc tế.
D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
Câu 6: Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
với Việt Nam Quốc dân đảng là
A. chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin.
B. chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng.
C. tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang.
D. tập trung phát triển lực lượng cách mạng.
Câu 7: Lực lượng chính trị có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.
B. Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.
C. Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.
D. Hỗ trợ lực lượng vũ trang giành chính quyền.
Câu 8: Trong giai đoạn 1950 – 1973, các nước Tây Âu thực hiện chính sách đối ngoại nào
sau đây?
A. Đa phương hoá hơn nữa quan hệ đối ngoại.
B. Liên minh với các nước Đông Âu.
C. Liên minh chặt chẽ với Liên Xô.
D. Viện trợ cho tất cả các nước Mĩ Latinh.
Câu 9: Về giáo dục, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 - 1931) đã thực hiện chính
sách nào sau đây?
A. Điện khí hóa nông nghiệp. B. Xây dựng đường giao thông.
C. Lập hội buôn, hội sản xuất. D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.
Câu 10: Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam?
A. Đưa yêu sách về dân chủ. B. Đấu tranh đòi các quyền tự do.
C. Tiến công và nổi dậy. D. Đưa yêu sách về dân sinh.
Câu 11: Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và dẫn tới chủ nghĩa
phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước?
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
B. Sự thiết lập hệ thống Véc xai - Oa sinh tơn.
C. Sự ra đời và lên cầm quyền của lực lượng phát xít ở một số nước.
D. Chính sách dung dưỡng phát xít của Anh, Pháp, Mĩ.
Câu 12: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai
đã
A. trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.
B. làm thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
C. trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng kĩ thuật.
D. góp phần làm sụp đổ hoàn toàn trật tự thế giới đơn cực.
Câu 13: Trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, Tôn Thất
Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương nhằm kêu gọi
A. văn thân, sĩ phu đứng lên kháng chiến.
B. tiểu tư sản đấu tranh đòi tự do, dân chủ.
C. công nhân bãi công biểu tình.
D. tư sản đấu tranh chống độc quyền.
Câu 14: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong
giai đoạn 1939-1945?
A. Chính phủ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
C. Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” ở Tây Âu.
D. 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Câu 15: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929),
thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?
A. Chinh phục vũ trụ. B. Công nghệ viễn thông.
C. Đồn điền cao su. D. Điện hạt nhân.
Câu 16: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Kết hợp khởi nghĩa và tiến công quân sự ở khắp nơi.
B. Kết hợp ba thứ quân trong lực lượng vũ trang.
C. Kết hợp khởi nghĩa từng phần với chiến tranh cách mạng.
D. Kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
Câu 17: Vì sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam?
A. Giai cấp công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác - Lênin chưa được truyền bá rộng
rãi vào Việt Nam.
B. Nguyễn Ái Quốc thực hiện theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.
C. Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ lí luận cách mạng.
D. Pháp tăng cường đàn áp phong trào yêu nước và phong trào đấu tranh của công nhân.
Câu 18: Sau khi Liên Xô tan rã (1991), quốc gia được kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. Ba Lan. B. Liên bang Nga. C. Bungari. D. Phần Lan.
Câu 19: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929),
thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?
A. Chinh phục vũ trụ. B. Công nghệ viễn thông.
C. Khai thác mỏ. D. Điện hạt nhân.
Câu 20: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920 - 1930 có điểm mới nào sau
đây so với hoạt động của các sĩ phu tiến bộ Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Kêu gọi thanh niên ủng hộ một số tổ chức yêu nước chống thực dân Pháp.
B. Sáng lập một chính đảng có chủ trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc.
C. Tập hợp lực lượng cách mạng gồm nhiều tầng lớp trong xã hội.
D. Vận động quần chúng tham gia các phong trào chống đế quốc.
Câu 21: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 -
1941) chủ trương thành lập một mặt trận dân tộc thống nhất của mỗi nước Đông Dương vì lí do
nào sau đây?
A. Yêu cầu phải hợp nhất các hội cứu quốc của mỗi dân tộc thành một mặt trận.
B. Cần sớm hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc và người cày có ruộng ở mỗi nước.
C. Những mục tiêu chiến lược của cách mạng ở mỗi nước đã có nhiều thay đổi.
D. Để phát huy sức mạnh của nhân dân ba nước trong đấu tranh chống kẻ thù chung.
Câu 22: Trong khoảng 30 năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam có một trong những chuyển biến
nào sau đây?
A. Quan hệ sản xuất cũ bị xóa bỏ, phương thức sản xuất mới từng bước được du nhập.
B. Những lực lượng xã hội mới ra đời trong khi các giai cấp cũ dần suy yếu và biến mất.
C. Một số ngành kinh tế hiện đại được hình thành nhưng phát triển thiếu cân đối.
D. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhưng không được đầu tư về nhân lực và kĩ thuật.
Câu 23: Trong nửa sau những năm 40 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây chiếm hơn 50% số
tàu bè đi lại trên mặt biển?
A. Nhật Bản. B. Đức. C. Italia. D. Mĩ.
Câu 24: Về văn hóa - xã hội, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 - 1931) đã thực hiện
chính sách nào sau đây?
A. Lập hội buôn, hội sản xuất. B. Xóa bỏ mê tín dị đoan.
C. Điện khí hóa nông nghiệp. D. Xây dựng đường giao thông.
Câu 25: Trong giai đoạn 1939 - 1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?
A. An Nam Cộng sản đảng. B. Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. D. Đông Dương Cộng sản đảng.
Câu 26: Trong những năm 1927 - 1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?
A. Xuất bản báo Thanh niên. B. Xuất bản báo Người cùng khổ.
C. Phát động khởi nghĩa Yên Bái. D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.
Câu 27: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc năm 1944 là minh chứng cho
A. thành công của chủ trương mở rộng Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam.
B. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. tinh thần dân tộc của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.
D. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống giặc dốt” và phổ cập văn hóa.
Câu 28: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh
có phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài là
A. Malaixia. B. Chilê. C. Inđônêxia. D. Brunây.
Câu 29: Trong giai đoạn 1939 - 1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?
A. Đông Dương Cộng sản đảng. B. An Nam Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. D. Mặt trận Việt Minh.
Câu 30: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917
ở nước Nga có điểm chung nào sau đây?
A. Góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
B. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hòan chỉnh.
C. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân.
D. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản.
Câu 31: Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào?
A. Lãnh đạo Cách mạng tháng Tám. B. Soạn thảo Chính cường vắn tắt.
C. Kêu gọi toàn quốc kháng chiến. D. Sang phương Tây tìm đường cứu nước.
Câu 32: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, nhân dân Việt Nam đã
A. xây dựng kinh tế tập thể. B. xây dựng nông thôn mới.
C. xây dựng kinh tế nhà nước. D. xây dựng căn cứ địa cách mạng.
Câu 33: (Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945), quân đội Mĩ chiếm đóng khu
vực nào sau đây?
A. Tây Đức. B. Đông Đức. C. Đông Béclin. D. Đông Âu.
Câu 34: Nội dung nào của Chính cường vắn tắt, sách lược vắn tắt phản ánh sự sáng tạo
của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam?
A. Lãnh đạo cách mạng là Đảng cộng sản.
B. Cách mạng Việt Nam phải liên hệ với cách mạng thế giới.
C. Bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa.
D. Nhiệm vụ đánh đế quốc tay sai giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.
Câu 35: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì
1919 – 1930?
A. Đảng Cộng sản Pháp được thành lập. B. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 36: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)?
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi ở nước Nga.
B. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
C. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu.
D. Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) được kí kết.
Câu 37: Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong qúa trình vận động thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam là
A. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.
C. thành lập Cộng sản đoàn.
D. thành lập Tâm tâm xã.
Câu 38: Nội dung nào sau đây là một trong những nhân tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của
các nước Tây Âu giai đoạn 1950 – 1973?
A. Có sự hợp tác chặt chẽ với Liên Xô.
B. Chỉ phải cạnh tranh với các nước Mĩ Latinh.
C. Vai trò quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
D. Chỉ phải cạnh tranh với các nước châu Á.
Câu 39: Quốc gia nào sau đây là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Pháp. B. Xingapo. C. Mĩ. D. Anh.
Câu 40: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 -
1929), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?
A. Nền kinh tế phát triển cân đối. B. Giai cấp công nhân xuất hiện.
C. Giai cấp địa chủ tiếp tục phân hóa. D. Giai cấp nông dân xuất hiện.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.D 10.C
11.A 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.A 18.B 19.C 20.B
21.D 22.C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.C 28.B 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.D 37.A 38.C 39.B 40.C

Post a Comment

Previous Post Next Post

About