[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 2

[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 2

[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cho các mệnh đề sau với các véc tơ khác 0 .

(I) Hai véc tơ cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

(II) Nếu hai véc tơ ngược hướng thì chúng cùng phương.

(III) Nếu hai véc tơ cùng phương thì chúng cùng hướng.

(IV) Nếu hai véc tơ bằng nhau thì chúng cùng độ dài.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2


Post a Comment

Previous Post Next Post

About