ta.png

[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 3

[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 3

[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 3


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt
là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?
A. 7,5 . B. 7 . C. 6,5. D. 5,9

Post a Comment

Previous Post Next Post

About