[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 10)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 10)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 10)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 30.
Nhánh cuối đồ thị đi lên suy ra a 0 .
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm, suy
ra
d 0 .
Ta có
f x ax bx c      3 2 2 .
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số có 2 cực trị, 2 điểm cực
trị có hoành độ lần lượt là
2 và 0 .
Tức là phương trình
f x   0 có hai nghiệm là 0
2 .
Vì phương trình
f x   0 có nghiệm bằng 0 nên
c 0

Post a Comment

Previous Post Next Post

About