ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 11)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 11)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 11)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Câu 6.
Cho đường thẳng và cắt nhau nhưng không vuông
góc với nhau. Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng
khi quay quanh là mặt nón
Chọn đáp án C 

Post a Comment

Previous Post Next Post

About