[PDF] Tài Liệu Cấp Tốc 14 Ngày Cuối - Phần 3 Vật Lý VNA

[PDF] Tài Liệu Cấp Tốc 14 Ngày Cuối - Phần 3 Vật Lý VNA

[PDF] Tài Liệu Cấp Tốc 14 Ngày Cuối - Phần 3 Vật Lý VNA


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1: [VNA] Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt

A. notron B. phôtôn C. prôtôn D. êlectron

Câu 2: [VNA] Theo giả thuyết của Plăng, lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử phát xạ có

giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf; trong đó f là tần số của ánh sáng được phát ra; còn h là một

hằng số. Lượng năng lượng này được gọi là

A. lượng tử năng lượng B. năng lượng nhiệt hạch

C. năng lượng phân hạch D. năng lượng liên kết

Câu 3: [VNA] Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ . Biết h là hằng

số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Lượng tử năng lượng ε của ánh sáng này được

xác định theo công thức nào dưới đây?


Post a Comment

Previous Post Next Post

About