[PDF] Sách Chuyên Đề Vật Lý 12 - Thầy Hoàng Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Vật Lý 12 - Thầy Hoàng Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Vật Lý 12 - Thầy Hoàng Quân


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ............................................................................ 5
CHỦ ĐỀ 1: MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ ................................................................................ 5
DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA MẠCH LC ....................................................... 5
DẠNG 2: NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG CỦA MẠCH LC ........................................................... 9
DẠNG 3: MẠCH LC THAY ĐỔI CẤU TRÚC ........................................................................ 10
DẠNG 4: BÀI TOÁN NẠP NĂNG LƯỢNG CHO MẠCH LC ................................................... 14
CHỦ ĐỀ 2: SÓNG ĐIỆN TỪ ................................................................................................. 17
CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG............................................................................................... 23
CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG ......................................................................................... 23
DẠNG 1: TÁN SẮC GIỮA HAI MÔI TRƯỜNG.................................................................... 23
DẠNG 2: TÁN SẮC QUA LĂNG KÍNH................................................................................ 27
CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG........................................................................... 29
DẠNG 1: XÁC VỊ TRÍ VÂN SÁNG VÀ VÂN TỐI.................................................................. 29
DẠNG 2: THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO THOA............................................................ 32
DẠNG 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG VỚI MỘT BỨC XẠ.............................................. 33
DẠNG 4: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG VỚI HAI BỨC XẠ ............................................... 35
DẠNG 5: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG VỚI 3 BỨC XẠ ................................................... 39
DẠNG 6: GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG ................................................................. 41
CHỦ ĐỀ 3: QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA ......................................................................... 45
PHẦN 1: CÁC LOẠI QUANG PHỔ - MÁY QUANG PHỔ ..................................................... 45
PHẦN 2: CÁC LOẠI TIA ................................................................................................... 49
CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG....................................................................................... 55
CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI .................................................................. 55
DẠNG 1: BÀI TẬP VẬN DỤNG CÔNG THỨC A-XTANH...................................................... 55
DẠNG 2: HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN VỚI VẬT DẪN ĐẶT CÔ LẬP ........................................ 61
DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ỐNG CU-LÍT-XƠ ( ỐNG TIA X)....................................................... 61
DẠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON QUANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ....... 63
CHỦ ĐỀ 2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. HIỆN TƯƠNG PHÁT QUANG – TIA LAZE .. 65
CHỦ ĐỀ 3: MẪU NGUYÊN TỬ BO ........................................................................................ 71
DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRÊN QUỸ ĐẠO DỪNG ................................... 71
DẠNG 2: BỨC XẠ & HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG ................................................................... 73
DẠNG 3: KÍCH THÍCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ ..................................................................... 76
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ..................................................................................... 78
CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ ..................................................................... 78
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN.......................................... 78

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About