[PDF] Sách Chuyên Đề Vật Lý 12 - Thầy Hoàng Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Vật Lý 12 - Thầy Hoàng Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Vật Lý 12 - Thầy Hoàng Quân


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ............................................................................ 5
CHỦ ĐỀ 1: MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ ................................................................................ 5
DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA MẠCH LC ....................................................... 5
DẠNG 2: NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG CỦA MẠCH LC ........................................................... 9
DẠNG 3: MẠCH LC THAY ĐỔI CẤU TRÚC ........................................................................ 10
DẠNG 4: BÀI TOÁN NẠP NĂNG LƯỢNG CHO MẠCH LC ................................................... 14
CHỦ ĐỀ 2: SÓNG ĐIỆN TỪ ................................................................................................. 17
CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG............................................................................................... 23
CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG ......................................................................................... 23
DẠNG 1: TÁN SẮC GIỮA HAI MÔI TRƯỜNG.................................................................... 23
DẠNG 2: TÁN SẮC QUA LĂNG KÍNH................................................................................ 27
CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG........................................................................... 29
DẠNG 1: XÁC VỊ TRÍ VÂN SÁNG VÀ VÂN TỐI.................................................................. 29
DẠNG 2: THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO THOA............................................................ 32
DẠNG 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG VỚI MỘT BỨC XẠ.............................................. 33
DẠNG 4: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG VỚI HAI BỨC XẠ ............................................... 35
DẠNG 5: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG VỚI 3 BỨC XẠ ................................................... 39
DẠNG 6: GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG ................................................................. 41
CHỦ ĐỀ 3: QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA ......................................................................... 45
PHẦN 1: CÁC LOẠI QUANG PHỔ - MÁY QUANG PHỔ ..................................................... 45
PHẦN 2: CÁC LOẠI TIA ................................................................................................... 49
CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG....................................................................................... 55
CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI .................................................................. 55
DẠNG 1: BÀI TẬP VẬN DỤNG CÔNG THỨC A-XTANH...................................................... 55
DẠNG 2: HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN VỚI VẬT DẪN ĐẶT CÔ LẬP ........................................ 61
DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ỐNG CU-LÍT-XƠ ( ỐNG TIA X)....................................................... 61
DẠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON QUANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ....... 63
CHỦ ĐỀ 2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. HIỆN TƯƠNG PHÁT QUANG – TIA LAZE .. 65
CHỦ ĐỀ 3: MẪU NGUYÊN TỬ BO ........................................................................................ 71
DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRÊN QUỸ ĐẠO DỪNG ................................... 71
DẠNG 2: BỨC XẠ & HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG ................................................................... 73
DẠNG 3: KÍCH THÍCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ ..................................................................... 76
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ..................................................................................... 78
CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ ..................................................................... 78
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN.......................................... 78

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX