Sunday, October 1, 2023

[PDF] 240 Câu Lý Thuyết Dao Động Nắm Chắc 8+ Vũ Tuấn Anh

[PDF] 240 Câu Lý Thuyết Dao Động Nắm Chắc 8+ Vũ Tuấn Anh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
\
Câu 3: Chọn các câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:
A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều.
B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không.
Câu 4: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng là:
A. Đường hipebol B. Đường elíp C. Đường parabol D. Đường tròn
Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có
hình dạng nào sau đây?
A. Đường elip B. Một phần đường hypebol.
C. Đường tròn D. Một phần đường parabol.

 


0 Post a Comment: