[PDF] Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh 8 - Tập 2

[PDF] Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh 8 - Tập 2

[PDF] Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh 8 - Tập 2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
Ex:
If you freeze water, it becomes a solid.
(Nếu bạn đóng băng nước, nó sẽ thành thể cứng.)
Plants die if they don't get enough water.
(Thực vật sẽ chết nếu không đủ nước.)
Câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng để đưa ra những lời chỉ dẫn, lời đề nghị.
Ex:
If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
(Nếu Bill gọi, bảo anh ấy gặp tôi ở rạp chiếu phim.)
Ask Peter if you're not sure what to do.
(Hãy hỏi Peter nếu bạn không rõ phải làm gì.)
Trong câu điều kiện loại 0, chúng ta có thể thay thế "if" băng "when" mà không làm thay đổi ý nghĩa
của câu nói:
Ex:
Ice melts if you heat it.
(Đá tan chảy nếu bạn làm nóng nó.)
When you heat ice, it melts.
(Khi bạn làm nóng đá, nó tan chảy.)

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About