ta.png

[PDF] Bộ Phân Loại Giải Chi Tiết Hóa Hữu Cơ 12

[PDF] Bộ Phân Loại Giải Chi Tiết Hóa Hữu Cơ 12 

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
[PDF] Bộ Phân Loại Giải Chi Tiết Hóa Hữu Cơ 12


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

[PDF] Bộ Phân Loại Giải Chi Tiết Hóa Hữu Cơ 12 

1. Lý thuyết hóa hữu cơ : khái niệm

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat và muối xianua.

- Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ.

Hợp chất hữu cơ sẽ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất các hidrcacbon.

a. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro.

- Hidrocacbon mạch hở:

    + Hidrocacbon no: Ankan CH4

    + Hidrocacbon không no có một nối đôi: Anken C2H4

    + Hidrcacbon không no sẽ có hai nối đôi: Ankadien

- Hidrocacbon mạch vòng:

    + Hidrocacbon no: xicloankan

    + Hidrocacbon mạch vòng: Aren

b. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen...

- Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

- Hợp chất chứa nhóm chức:

        - OH - : ancol; - O - : ete; - COOH: axit......

3. Đặc điểm chung

- Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài ra còn có halogen, N, P...

- Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

- Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền nhiệt.

- Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, xảy ra theo nhiều hướng thường phải đun nóng và có xúc tác.

... 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About