[PDF] Sổ Tay Ôn Thi THPT Môn Toán

[PDF] Sổ Tay Ôn Thi THPT Môn Toán


 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Câu 1 (2D4Y1-1). X¡c định c¡c y‚u tŁ cơ b£n cıa sŁ phøc
Câu 2 (2H3Y1-3). Phương tr…nh mặt cƒu (x¡c định t¥m, b¡n k‰nh, vi‚t PT mặt cƒu đơn gi£n, vị tr‰ tương
đŁi hai mặt cƒu, đi”m đ‚n mặt cƒu, đơn gi£n)
Câu 3 (2D1Y5-8). C¥u hỏi lý thuy‚t
Câu 4 (2H2Y2-1). Bài to¡n sß dụng định nghĩa, t‰nh ch§t, vị tr‰ tương đŁi
Câu 5 (2D3Y1-1). Định nghĩa, t‰nh ch§t và nguy¶n hàm cơ b£n
Câu 6 (2D1Y2-2). T…m cực trị dựa vào BBT, đồ thị
Câu 7 (2D2Y6-1). B§t phương tr…nh cơ b£n
Câu 8 (2H1Y3-2). T‰nh th” t‰ch c¡c khŁi đa di»n
Câu 9 (2D2Y2-1). T“p x¡c định cıa hàm sŁ chøa hàm lũy thła
Câu 10 (2D2Y5-1). Phương tr…nh cơ b£n
Câu 11 (2D3Y2-1). Định nghĩa, t‰nh ch§t và t‰ch ph¥n cơ b£n
Câu 12 (2D4Y2-1). Thực hi»n ph†p t‰nh
Câu 13 (2H3Y2-2). X¡c định VTPT
Câu 14 (2H3Y1-1). T…m tọa đº đi”m, v†c-tơ li¶n quan đ‚n h» trục
Câu 15 (2D4Y1-2). Bi”u di„n h…nh học cơ b£n cıa sŁ phøc
Câu 16 (2D1Y4-1). Bài to¡n x¡c định c¡c đường ti»m c“n cıa hàm sŁ (không chøa tham sŁ) hoặc bi‚t BBT,
đồ thị
Câu 17 (2D2Y3-2). Bi‚n đŒi, rút gọn, bi”u di„n bi”u thøc chøa lô-ga-r‰t
Câu 18 (2D1Y5-1). Nh“n d⁄ng đồ thị, b£ng bi‚n thi¶n
Câu 19 (2H3Y3-3). T…m tọa đº đi”m li¶n quan đ‚n đường thflng
Câu 20 (1D2Y2-1). Bài to¡n ch¿ sß dụng P hoặc C hoặc A
Câu 21 (2H1Y3-2). T‰nh th” t‰ch c¡c khŁi đa di»n
Câu 22 (2D2Y4-2). T‰nh đ⁄o hàm hàm sŁ mũ, hàm sŁ lô-ga-r‰t
Câu 23 (2D1Y1-2). X†t t‰nh đơn đi»u dựa vào b£ng bi‚n thi¶n, đồ thị
Câu 24 (2H2Y1-2). Di»n t‰ch xung quanh, di»n t‰ch toàn phƒn, đº dài đường sinh, chi•u cao,
Câu 25 (2D3Y2-1). Định nghĩa, t‰nh ch§t và t‰ch ph¥n cơ b£n
Câu 26 (1D3Y3-3). T…m h⁄ng tß trong c§p sŁ cºng
Câu 27 (2D3Y1-1). Định nghĩa, t‰nh ch§t và nguy¶n hàm cơ b£n
Câu 28 (2D1Y2-2). T…m cực trị dựa vào BBT, đồ thị
Câu 29 (2D1B3-1). GTLN, GTNN tr¶n đo⁄n [a ;b ]
Câu 30 (2D1B1-1). X†t t‰nh đơn đi»u cıa hàm sŁ cho bởi công thøc
Câu 31 (2D2B3-2). Bi‚n đŒi, rút gọn, bi”u di„n bi”u thøc chøa lô-ga-r‰t
Câu 32 (1H3B2-3). X¡c định góc giœa hai đường thflng (dùng định nghĩa)
Câu 33 (2D3B2-1). Định nghĩa, t‰nh ch§t và t‰ch ph¥n cơ b£n
Câu 34 (2H3B3-7). Bài to¡n li¶n quan giœa đường thflng - mặt phflng - mặt cƒu
Câu 35 (2D4B3-2). X¡c định c¡c y‚u tŁ cơ b£n cıa sŁ phøc qua c¡c ph†p to¡n
Câu 36 (1H3B5-3). Kho£ng c¡ch tł mºt đi”m đ‚n mºt mặt phflng
Câu 37 (1D2B5-4). T‰nh x¡c su§t b‹ng công thøc nh¥n
Câu 38 (2H3B3-2). Vi‚t phương tr…nh đường thflng
Câu 39 (2D2K6-3). Phương ph¡p đặt 'n phụ
Câu 40 (2D1K5-4). Sự tương giao cıa hai đồ thị (li¶n quan đ‚n tọa đº giao đi”m)
Câu 41 (2D3K1-1). Định nghĩa, t‰nh ch§t và nguy¶n hàm cơ b£n
Câu 42 (2H1K3-4). C¡c bài to¡n kh¡c(góc, kho£ng c¡ch,...) li¶n quan đ‚n th” t‰ch khŁi đa di»n
Câu 43 (2D4K4-2). Định l‰ Viet và øng dụng
Câu 44 (2D4G5-1). Phương ph¡p h…nh học t…m cực trị sŁ phøc
Câu 45 (2D3G3-1). Di»n t‰ch h…nh phflng đưæc giới h⁄n bởi c¡c đồ thị
Câu 46 (2H3K3-2). Vi‚t phương tr…nh đường thflng
Câu 47 (2H2K1-1). Th” t‰ch khŁi nón, khŁi trụ
Câu 48 (2D2G6-5). Phương ph¡p hàm sŁ, đ¡nh gi¡
Câu 49 (2H2G2-6). Bài to¡n tŒng hæp v• khŁi nón, khŁi trụ, khŁi cƒu
Câu 50 (2D1G2-1). T…m cực trị cıa hàm sŁ cho bởi công thøc

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX