ta.png

[PDF] 28 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Có Đáp Án Môn Vật Lý

[PDF] 28 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Có Đáp Án Môn Vật Lý

[PDF] 28 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Có Đáp Án Môn Vật Lý


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Câu 1: Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai. Kết luận nào sau đây đúng?

     A. Biên độ của dao động thứ hai lớn hơn biên độ của dao động thứ nhất và hai dao động ngược pha.

     B. Hai dao động có cùng biên độ.

     C. Hai dao động lệch pha nhau 1200.

     D. Hai dao động vuông pha.

Câu 2: Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị như hình vẽ. Cho biết khối lượng của vật bằng 100 g, vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8 cm. Tần số góc của dao động 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About