ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 5)

 [PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 5)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 5)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1.

Mặt phẳng   P có một vectơ pháp tuyến là n   1; 2;3 

 Chọn đáp án B.

Câu 2.

Từ bảng biến thên ta có hàm số đồng biến trên các

 Chọn đáp án D.

Câu 3.

Dựa vào đồ thị, suy ra điểm cực tiểu của hàm số là

 Chọn đáp án B.

Câu 4.

 Chọn đáp án D.

Câu 5.

 Chọn đáp án C.

Câu 6.

 Chọn đáp án B.

Câu 7.

 Chọn đáp án A.

Câu 8.

 Chọn đáp án B.

Câu 9.

 Chọn đáp án B.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About