ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 1)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 1)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 1)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 3. Trong không gian Oxyz , đường thẳng : 3 1 4
2 3 1
x y z
đi qua điểm nào dưới đây?
Câu 4. Trong không gian Oxyz , mặt cầu  bán kính bằng
A. 49 . B. 7 . C. 7 . D. 14 .
Câu 5. Cho đa giác đều có 10 cạnh. Số tam giác tạo bởi các đỉnh của đa giác đã cho là
A. 720 . B. 60 . C. 240 . D. 120.
Câu 6. Cho số phức z i   3 4 , khi đó liên hợp của z i (1 ) bằng
Câu 7. Tập xác định của hàm số  
Câu 8. Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l. Diện tích xung quanh S xq của hình nón đã
cho được tính theo công thức nào dưới đây?
A. .
S rl xq
B. S r l xq   2 . C. S r xq 4 . 2 D. S rl xq

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About