Chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số

Chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số

Chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ.

I – LÝ THUYẾT.
II – BÀI TẬP MINH HỌA.
+ Dạng 1. Xác định toạ độ giao điểm của hai đồ thị.
+ Dạng 2. Biện luận số giao điểm của hai họ đồ thị.
+ Dạng 3. Số giao điểm và tính chất giao điểm của hai họ đồ thị.
CHÚ Ý: MỘT SỐ BÀI TOÁN QUAN TRỌNG.
+ Bài toán 1. Xác định tham số để đồ thị hàm số (C). y = ax3 + bx2 + cx + d (a khác 0) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.
+ Bài toán 2. Xác định tham số để đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c (a khác 0) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.

III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About