[PDF] OXYZ VÀ SỐ PHỨC TOÁN THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

[PDF] OXYZ VÀ SỐ PHỨC TOÁN THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

[PDF] OXYZ VÀ SỐ PHỨC TOÁN THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Phần 1 hình học giải tích trong không gian

1. Hệ tọa độ trong không gian

2. Phương trình mặt phẳng

3. Phương trình đường thẳng

4.Quan hệ mặt cầu với mặt phẳng, đường thẳng

5. Tâm tỉ cự

6. Min max oxyz về các yếu tố góc và khoảng cách

7. Chùm mặt phẳng

8. Tọa độ hóa giải toán hình học không gian

Phần 2 số phức

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About