ta.png

[PDF] Sổ Tay Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Lớp 2

[PDF] Sổ Tay Toán  Tiếng Việt Tiếng Anh Lớp 2

[PDF] Sổ Tay Toán  Tiếng Việt Tiếng Anh Lớp 2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 MÔN TOÁN

1. Số và chữ số

2. Số liền trước, số liền sau của một số

3. Phép cộng, các thành phần trong phép cộng

4. Thứ tự thực hiện dãy các phép tính (cộng, trừ)

5. Đề - xi - mét

6. Phép trừ - các thành phần trong phép trừ

7. Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About