ta.png

[PDF] Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh 9 - Tập 1

[PDF] Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh 9 - Tập 1

[PDF] Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh 9 - Tập 1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
Lưu ý:
- Mệnh đề đi liền với liên từ trong câu phức chính là mệnh đề phụ thuộc (dependent clause).
- Nếu mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) nằm phía trước mệnh đề độc lập (independent clause) thì
giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy, còn lại thì không.
1.2. Một số liên từ phụ thuộc phố biến
- After (sau khi), before (trước khi), once (một khi)
- Although (mặc dù), even if (mặc dù), even though (mặc dù), though (mặc dù)
- As (bởi vì), because (bởi vì), whereas (trong khi đó), while (trong khi)
- As if (như thể là), as though (như thể là), if (nếu), in case (phòng khi)
- As long as (miễn là), as much as (gân như là), as soon as (ngay khi), when (khi)
- in order that (để mà), so that (để mà), unless (trừ khi), until (cho đến khí)

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About